Pierwsze polskie banknoty

By Marcin Brzeziński

Rok 1794 zapisał się w dziejach Polski wyjątkowo. Nie tylko wybuchła insurekcja kościuszkowska. Obywatele po raz pierwszy w dziejach płacili banknotami. Władze powstańcze, wobec niedoborów złota i srebra, zadecydowały o druku pieniędzy. Banknoty nie cieszyły się jednak wielką popularnością. Wykonane z nietrwałego materiału przetrwały w nielicznych egzemplarzach, które na aukcjach osiągają zawrotne ceny.

Od konstytucji do Targowicy

Rok 1791 zapisał się w dziejach Polski wielkim wydarzeniem. Trzeciego maja uchwalono nowoczesną konstytucję, która w zamyśle sygnatariuszy miała zmienić kształt państwa i zaowocować szerokimi reformami. Decyzja sejmu uruchomiła jednak lawinę wypadków, które doprowadziły do ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej w 1795 r. Po zawiązaniu konfederacji targowickiej przeciwko reformom konstytucji do Polski wkroczyły w 1792 r. wojska rosyjskie. Dwa lata później rozpoczął się zryw narodowy.

Powstańcza reforma monetarna

W 1794 r. wybuchło powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki, które było ostatnią próbą ratowania niezawisłości kraju. Władze powstańcze przystąpiły m.in. do reorganizacji finansów. Króla pozbawiono przywileju produkcji pieniądza. Stanisław August Poniatowski początkowo oponował, ale ostatecznie wsparł Komisję Skarbową własnymi zasobami srebra i gotówki. Kruszec do bicia monet pochodził także z konfiskaty paramentów liturgicznych ze świątyń różnych wyznań.

Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i USA na znaczku z 1933 r. Źródło: Wikipedia

Rada Najwyższa Narodowa zmieniła obowiązującą stopę menniczą. Z grzywny kolońskiej (233,812 g) srebra należało wyprodukować talary, dwuzłotówki i złotówki o łącznej wartości 84 ½ złotego. Zaprzestano emisji półtalarów i srebrnych groszy podwójnych. Wznowiono natomiast produkcję szóstaków.

Ciekawostką menniczą z roku 1794 były tzw. półstanisladory (z fr. stanislaus d’or) oraz stanisladory bite w złocie próby 833/1000. Pierwsza z monet miała wartość półtora dukata a druga trzech dukatów. Stanislador ważył ok. 12.4 g. Wybito go w nakładzie ok. 5200 sztuk. Półstanislador miał masę ok. 6,2 g a jego nakład oscylował w granicach 8100 sztuk.

Trzy dukaty koronne (tzw. stanislasdor) z 1794 r. Źródło: Wikipedia

Papier zamiast brzęczącej monety

Bilet skarbowy o nominale 500 złotych polskich z 1794 r., Muzeum Narodowe w Krakowie

Zupełną nowością w polskim systemie pieniężnym były pierwsze banknoty, które pojawiły się w 1794 r. Funkcjonowały jako bilety skarbowe i zdawkowe. Zastępowały monety, których nie można było wybić. Pierwsze z nich posiadały nominały: 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 zł, które różniły się odcieniem papieru. W praktyce były to państwowe skrypty dłużne. Umieszczono na nich informację, ze Skarb Narodowy zobowiązuje się wypłacić w przyszłości i w monecie każdemu posiadaczowi określoną na banknocie kwotę. Gwarancją wypłaty miały być dobra narodowe przeznaczone do sprzedaży.

Na awersie banknotów/biletów skarbowych umieszczono tekst uchwały Rady Najwyższej Narodowej. Pod nim widniały Orzeł Biały i Pogoń oraz symbole rewolucji francuskiej. Te ostatnie to m.in. czapka frygijska, fragment murów więziennych oraz łańcuchy absolutyzmu zerwane przez lud.  Co ciekawe podpisy na dole banknotów oraz kolejne numery wpisywano odręcznie. Rewers był pozbawiony jakichkolwiek nadruków. Najwyższe nominały (w tym 500 zł) miały bardzo niewielki nakład, oceniany na 500 do 1000 sztuk. Nakład banknotów pięciozłotowych sięgał sześćdziesięciu tysięcy egzemplarzy.

W czasie insurekcji oprócz biletów skarbowych funkcjonowały bilety zdawkowe (papierowe znaki pieniężne zastępujące monetę). Miały postać niewielkich kartoników. Na ich awersie widniały herby, nominał i nazwa emitenta. Na rewersie faksymile podpisu Filipa Malinowskiego, komisarza Dyrekcji Biletów Skarbowych. Bilety zdawkowe miały nominały: 5, 10 groszy oraz 1 i 4 zł.

Bilet zdawkowy o nominale 10 groszy z 1794 r. Źródło: Wikipedia

Ograniczone zaufanie społeczeństwa i aukcyjne rekordy

Banknoty nie zyskały sobie większej popularności. Złożyło się na to kilka czynników. Obietnica przyszłej wypłaty w pieniądzu kruszcowym, po sprzedaży dóbr państwowych, nie miała gwarancji. Władze powstańcze zezwoliły na płacenie podatków biletami skarbowymi tylko do wysokości 50%, resztę należało uiścić w monetach. Z drugiej strony armia kościuszkowska mogła płacić za wszystko biletami skarbowymi w całości. To spowodowało, że ludność podchodziła do banknotów z dużą nieufnością. Ich zasięg pozostał bardzo ograniczony. Ze względu na nietrwałość papieru, z którego je wykonano zachowało się niewiele egzemplarzy. Te które przetrwały są kolekcjonerskim rarytasem.

W lutym 2019 roku zapłacono najwyższą jak dotąd kwotę za polski banknot. Podczas wrocławskiej aukcji numizmatycznej nabywca kupił 500 zł z 1794 r. za 220 tys. zł! Tym samym został pobity rekord z 2018 r. gdy 10 zł z 1919 r. sprzedano za 110 tys. zł.

Marcin Brzeziński – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się losami polskiej arystokracji, interesuje starą fotografią. Autor i współautor kilku książek, m.in.: Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia (2013), Stanisław Kazimierz Kossakowski. Kocham fotografię(2019), współtwórca wystaw historycznych, m.in.: Nie mamy tu miasta trwającego – opowieść o pałacach przy Trakcie Królewskim w Warszawie (2010). Od kilku lat współpracuje ze Skarbnicą Narodową. Obszarem jego zainteresowań są przede wszystkim polskie monety historyczne.

The First & Most Valuable Polish Banknote (1794)

by Marcin Brzeziński

1794 was an exceptional year in Polish history. It saw the outbreak of the first Polish uprising against Russia, led by Tadeusz Kościuszko, who would become the national hero of both Poland and the United States of America. It was also the year when the citizens first started to use banknotes as a form of payment. Facing a shortage of gold and silver, the insurgent administration made the decision to turn to printed currency. Their banknotes did not gain much popularity, however. Made of an impermanent material, they were easy to damage, and only a small number has survived. Thus, they are now sold at auctions at astronomical prices. 

From the Constitution to the Treason at Targowica

On 3 May 1791 Poland adopted a modern constitution, intended to reorganise the country and bring about far-reaching reforms. In reality, however, the act triggered a sequence of events that ultimately led to the discontinuation of the Polish State in 1795, when its territory was divided between Russia, Prussia and Austria. After the constitution was signed, a group of citizens opposing the proposed changes gathered at Targowica in present-day Ukraine, and formed a confederation which asked the Empress of Russia Catherine II to intervene. Russian troops entered Polish territory in 1792. Two years later, the first Polish uprising against the occupier began. 

Monetary Reform During the Insurgency

The 1794 uprising led by Tadeusz Kościuszko was the last attempt at defending Poland’s independence. The insurgent authorities proceeded, for instance, to reorganise the country’s financial system. King Stanisław August Poniatowski’s right to issue money was revoked. The monarch initially objected, but ultimately supported the Treasury Committee, offering his own reserves of silver and hard currency. Bullion for minting coins was also acquired through the confiscation of liturgical paraphernalia from temples of all religions. 

Tadeusz Kościuszko, national hero of Poland and the USA, depicted on a 1933 stamp. Source: Wikipedia

The Supreme National Council, which was the central civil authority during the uprising, changed the official rate of mintage. One Cologne mark (233.812 g) was to be used to produce a total value of 84 ½ zloty in thalers, half-thalers and zloty. The minting of half-thalers and silver double-groschen was discontinued; the production of szóstaki (six-groschen coins) recommenced.

A numismatic curio from the year 1794 were the so-called półstanisladors (half-stanisladors; from the French ‘stanislaus d’or’) and stanisladors, minted of .833 fine gold. Their value was 1.5 and 3 ducats respectively. The stanislador coin weighed ca. 12.4 g; ca. 5200 such coins were issued. The mass of the półstanislador amounted to ca. 6.2 g; the total issue was ca. 8100. 

Three-ducat coin (the so-called stanislasdor), 1794. Source: Wikipedia

Paper Instead of Coins

500 Polish zloty treasury note, 1794, the National Museum in Krakow

The banknotes that appeared in 1794 were an entirely new element in the Polish monetary system. They functioned as treasury and utility notes, substituting coins, which could not be minted at the time. The denominations of the first notes were 5, 10, 25, 50, 100, 500 and 1000 zloty, each printed on differently coloured paper. In practice, they were state-issued promissory notes. The caption put on the notes proclaimed that the National Treasury was obliged to pay each holder of the note the amount specified thereon, in coin, at a future date. National assets marked for sale were to serve as guarantee of the payment. 

The face of the banknotes/treasury notes featured the text of the resolution passed by the Supreme National Assembly, and above it, the coats of arms of the Polish Republic – the Eagle and the Chase – as well as symbols of the French Revolution. The latter elements included a Phrygian cap, a section of prison walls and the chains of absolutism broken by the people. Interestingly, the signatures at the bottom of the notes and the serial numbers were written in by hand. The back of the note was blank. The highest denominations (including the 500 zloty notes) were issued in very small numbers, estimated at 500 to 1000 specimens. As for the 5 zloty notes, some 60,000 were produced. 

Another novelty introduced during the insurrection were utility notes (paper means of exchange substituting coin). They had the form of small sheets of paper, with coats of arms, denomination and the name of the issuer depicted on the face. The back featured a facsimile of the signature of Filip Malinowski, one of the commissioners of the Directorate for Treasury Notes. The denominations of the utility notes were: 5 and 10 groschen, 1 zloty and 4 zloty.

10 groschen utility note, 1794. Source: Wikipedia

People’s Mistrust and Subsequent Auction Records

The banknotes did not gain much popularity among the population, for a number of reasons. The promise of a future payment in hard coin, to be made after the sale of public property, had no guarantee. Insurgency authorities allowed citizens to pay only up to 50% of their taxes in treasury notes; the rest had to be handed in coin. Kościuszko’s armies, on the other hand, were permitted to pay for everything using paper currency. Consequently, people regarded the notes with a considerable dose of mistrust. Their circulation remained very limited. Due to the impermanent nature of the paper of which they were made, only a few specimens of the notes have survived. The extant ones are a collector’s item. .

The hitherto highest bid on a Polish banknote was made in February 2019, at a numismatic auction in Wrocław, where a 500 zloty note from 1794 was bought for 220,000 zloty (ca. 60,000 dollars).

Marcin Brzezinski is a graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw. He is interested in the history of Polish aristocracy and old photography. Author and co-author of several books, including: “Adam and Jadwiga Czartoryski. Photographs and Memories” (2013), “Stanisław Kazimierz Kossakowski. I love photography” (2019). Co-creator of historical exhibitions, including: “For here we do not have an enduring city – a story about palaces on the Royal Route in Warsaw” (2010). He has been cooperating with the National Treasury (Skarbnica Narodowa) for several years.  The area of his numismatic interest is primarily historical Polish coins.